Inntak av nye elever

      Kommentarer er skrudd av for Inntak av nye elever

Hamnvåg Montessoriskole ønsker nye elever velkommen. Søknadsskjema ligger her

🙂

Inntaksreglementet er revidert og godkjent i skolestyrmøte av 10.4.2014


§ 1       Inntaksreglement

Inntak av elever til Hamnvåg Montessoriskole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i friskoleloven og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2       Elevinntak

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal taes opp for hvert skoleår. Retningsgivende skal være at skolen tar inn elever kun fra første klassetrinn. Unntak kan gjøres

a)       dersom en elev kommer fra en annen Montessoriskole, og derved er kjent med pedagogikken.

b)       Dersom en elev flytter til skolens naturlige rekrutteringsområde.

c)       Ved særskilt vedtak i skolestyret.

Elever fra skolens naturlige rekrutteringsområde skal gies plass ved skolen, dersom det er ledig kapasitet).

Dersom det er flere søkere til inntak enn antall tilgjengelige skoleplasser, settes følgende prioritering til grunn :

1.                  Inntaket prioriteres ut fra en helhetlig sammensetning.

2.                  Elever som har gått i Montessori førskole prioriteres.

3.                  Elever som har søsken på skolen prioriteres.

4.                  Barn av ansatte har prioritet.

5.                  Hvert alderstrinn bør ha like mange barn av hvert kjønn.

6.                  Foreldrenes begrunnelse for å velge en montessoriskole for sine barn.

I forbindelse med opptak til skolen gis foreldrene en innføring i skolens pedagogiske prinsipper og arbeidsmåter.

For å kunne forberede en best mulig skolestart innhentes det skriftlig tillatelse fra foresatte til å innhente opplysninger om den elev det søkes plass for fra barnehage eventuelt skolen og pedagogisk psykologisk tjeneste.

§ 3       Kunngjøring om inntak av elever

Hvert år i februar måned skal det innrykkes kunngjøring i en dertil egnet dagsavis for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten. Søknadsfristen skal være 1. mars eller, dersom dette er en helligdag, den derpå følgende hverdag. Dersom det er ledige plasser, kan elever tas opp gjennom hele skoleåret.

§ 4       Behandling av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor gjennomgå de innkomne søknader, evt. avholde intervjuer, samt foreta de nødvendige undersøkelser som omtalt i § 2, 3. ledd.. Rektor meddeler endelig inntak på basis av dette vedtak.

Meddelelse om inntak skal finne sted innen 6 uker etter søknadsfristens utløp jfr § 3. Søkere som ikke blir meddelt inntak skal få beskjed så snart dette er hensiktsmessig.
§ 7       Prioritert venteliste

Dersom det er nødvendig, skal det for hvert enkelt år skal det også utarbeides en prioritert venteliste som skal legges til grunn dersom en eller flere av de inntatte elever likevel meddeler at skoleplassen ikke ønskes benyttet.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass på skolen skal den prioriterte venteliste bli lagt til grunn for nye inntak.

§  9     Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageadgangen gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.  Fylkesmannen i Troms er klageinstans, men klagen sendes via Hamnvåg Montessoriskole.

§ 8       Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og skolens vedtekter.